Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. EOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je KANTAX, s.r.o., so sídlom Maurerova 786/1 , prevádzka: Hlavná 26, 053 42 Krompachy, Slovensko, IČO: 50909347, zapísaná v Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.41601/V (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru (ďalej len „Obchodné podmienky“).

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke www.slofikaren.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Zoznam tovaru na internetovej stránke www.slofikaren.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru. Uvedená dostupnosť je orientačná, predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

 1. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je e-mailová správa kupujúceho adresovaná predávajúcemu a/alebo kupujúcim vyplnený a odoslaný formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo list kupujúceho adresovaný predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).

2.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.3. Objednávka musí obsahovať:

 • identifikačné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, doručovaciu adresu, ak je kupujúcim fyzická osoba, prípadne obchodné meno, sídlo, IČO, ak je kupujúcim právnická osoba)
 • kontaktné údaje kupujúceho (telefónne číslo, e-mail)
 • typ, špecifikáciu a počet kusov tovaru (prípadné doplnkové informácie uveďte do poznámky)
 • spôsob dodania tovaru
 • spôsob zaplatenia kúpnej ceny (bankový prevod, dobierka)

2.4. Pri zásielkovom predaji je predávajúci viazaný spotrebiteľovi svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny tovaru počas lehoty 24 hodín od prijatia objednávky.

2.5. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď záväzné akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho príde kupujúcemu. Záväzným akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho je e-mailové potvrdenie predávajúceho adresované kupujúcemu, z ktorého možno vyvodiť súhlas predávajúceho s objednávkou. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.6. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje:

 • údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO)
 • opis tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy
 • údaje o cene tovaru
 • údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho
 • údaje o platobných podmienkach
 • poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy (ak je kupujúci spotrebiteľom a kúpna zmluva sa uzaviera na diaľku)

2.7. Pred odoslaním záväzného akceptovania objednávky predávajúcim, môže kupujúci doručiť písomne poštou alebo prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, doručovaciu adresu, ak je kupujúcim fyzická osoba, prípadne obchodné meno, sídlo, IČO, ak je kupujúcim právnická osoba), svoje kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, e-mail), číslo objednávky a typ, špecifikáciu a počet kusov objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

2.8. Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj bez registrácie. Zadané údaje môže kupujúci skontrolovať v doručenej potvrdzujúcej e-mailovej správe. Zmenu alebo korekciu údajov v objednávke alebo registrácii je možné vykonať e-mailom na adresu info@slofikaren.sk

2.9. Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa bodu 2.4. Obchodných podmienok a podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Platnosť kúpnej zmluvy zaniká dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.

3.2. Ak je zmluva zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

3.3. Obidve zmluvné strany sú oprávnené ukončiť písomnou dohodou platnosť kúpnej zmluvy k obojstranne dohodnutému a potvrdenému dátumu, ak kúpna zmluva alebo jej dodatok neustanovujú inak.

3.4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, kúpna zmluva vrátane jej zmien a dodatkov, tieto Obchodné podmienky alebo Reklamačný poriadok spoločnosti KANTAX, s.r.o.

3.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu spotrebiteľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. kupujúci je povinný spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu tovar bezpečne zabalený spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a to návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.

3.6 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kúpnu cenu tovaru v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

3.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou vrátane jeho súčastí, príslušenstvá, ktoré sú čiastočne spotrebované, poškodené, opotrebované alebo neúplné, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

3.8. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný: a. prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, b. vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

3.9. Ak predávajúci nesplní zmluvu uzatváranú na diaľku, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

3.10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, cene, akosti alebo množstve.

 1. PRÁVA APOVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

4.1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4.3. Ak kupujúci svojvoľne neprevezme dodaný tovar, je predávajúci oprávnený mu vyúčtovať poplatok vo výške 20% z hodnoty dodávaného tovaru.

 1. PRÁVA APOVINNOSTI KUPUJÚCEHO

5.1. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

5.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 1. DODACIE PODMIENKY

6.1.Tovar je predávaný podľa špecifikácie a označenia umiestnených na internetovej stránke www.slofikaren.sk

6.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 dní.

6.3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke a/alebo v záväznom akceptovaní objednávky, ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak.

6.4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

6.5. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

6.6. Originálny daňový doklad (faktúra) je súčasťou každej doručenej zásielky. Faktúra slúži zároveň ako záručný list. V prípade ak výrobca vyžaduje záručný list pre uplatnenie reklamácie v servisnom stredisku, je súčasťou originálneho balenia výrobku aj samostatný záručný list.

 1. PNA CENA

7.1 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

7.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane expedičných nákladov a nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou dobierky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

7.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu v lehote podľa bodu 7.4. Obchodných podmienok, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 1. REKLAMÁCIA AZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1. Ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za vady, na ktoré kupujúceho upozornil.

 1. 2. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady, ktoré kupujúci u predávajúceho reklamoval.

8.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim. Pri použitých veciach zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim, s výnimkou vád vzniknutých použitím alebo opotrebovaním veci; za tieto predávajúci vôbec nezodpovedá.

8.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené obvyklým užívaním alebo spotrebovaním veci. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vady, ktorých výskyt pripúšťajú technické normy, technické predpisy a normy jednotlivých výrobcov tovaru.

8.5. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: a. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, b. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, c. uplynutím záručnej doby tovaru, d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, e. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, f. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo prepätím, g. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, h. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, i. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, j. neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, k. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby l. výskytom vád, ktorých existenciu pripúšťajú normy výrobcov.

8.6. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, je záručná doba 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

8.7. V prípade, ak v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame je poskytnutá záruka presahujúca rozsah zákonnej záruky, môže si kupujúci uplatniť túto záruku podľa podmienok stanovených pre túto rozšírenú záruku.

8.8. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

8.9. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.10. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.11. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za novú vec bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.12. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné závady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

8.13. Nemožnosťou vec riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej vady alebo pre väčší počet odstrániteľných závad pomerne dlhý čas vylúčený z používania veci, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie.

8.14. Za väčší počet vád veci predanej v obchode možno spravidla považovať aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej závady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

8.15. Kupujúci má právo na výmenu vadnej veci len za takú vec, ktorá je značkou, typom, prevedením a pod. zhodná s pôvodne odovzdanou vecou.

8.16. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.17. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

8.18. Ak je právo zo zodpovednosti za vady uplatnené bez toho, aby kupujúci reklamoval vady, z ktorých uplatnené právo vyvodzuje, ide o neurčité, a teda o neplatné uplatnenie práva.

8.19. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, telefón, e-mail,adresa) v informačnom systéme prevádzkovateľa KANTAX s.r.o. za účelom nákupu produktov a mam viac ako 16 rokov,  zrušenie spracovania svojich osobných údajov adresujte na info@slofikaren.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 27. januára 2018.